Δικαιολογητικά Αίτησης για Φυσικό Αέριο

Οικιακή χρήση
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΦωτοτυπία ταυτότητας αιτούντος.
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ)Απόφαση πρακτικού συνέλευσης (50% των ψήφων ιδιοκτησίας +1 ψήφος) για την αλλαγή του καυσίμου σε φυσικό αέριο και έγκρισης εκτέλεσης των απαραίτητων αναγκαίων εργασιών όδευσης σωληνώσεων και τοποθέτησης εξαρτημάτων (μετρητών, κλπ.) εντός των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας.
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΛΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΣχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων θα πρέπει να επισυνάπτεται αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης κτήσης της κυριότητας του ακινήτου. Εάν δεν είναι διαθέσιμο τότε απαιτείται υπεύθυνη δήλωση.
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ)Απόφαση πρακτικού συνέλευσης (50% των ψήφων ιδιοκτησίας +1 ψήφος) που να επιτρέπει την αποκοπή από την κεντρική θέρμανση του διαμερίσματος και έγκρισης εκτέλεσης των απαραίτητων αναγκαίων εργασιών όδευσης σωληνώσεων και τοποθέτησης εξαρτημάτων (μετρητών, κλπ.) εντός των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας.
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ)Απόφαση πρακτικού συνέλευσης (50% των ψήφων ιδιοκτησίας +1 ψήφος) που να επιτρέπει εκτέλεση των απαραίτητων αναγκαίων εργασιών όδευσης σωληνώσεων και τοποθέτησης εξαρτημάτων (μετρητών, κλπ.) εντός των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας.
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΥπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι το κτίριο στο οποίο διαμένει δε διαθέτει κεντρική εγκατάσταση θέρμανσης.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣΥπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου ότι αποδέχεται την παροχή φυσικού αερίου στο ακίνητο.
ΕΞΟΥΣ/ΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟΕξουσιοδότηση θεωρημένη από δημόσια αρχή.
Επαγγελματική χρήση
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΦωτοτυπία ταυτότητας αιτούντος.
Α.Ε.- Ε.Π.ΕΠρακτικό Δ.Σ. με το οποίο να εξουσιοδοτείται τρίτο φυσικό πρόσωπο πλην του νομίμου εκπροσώπου (δ/νων σύμβουλος) να υπογράψει τη σύμβαση ΦΑ και να προβεί σε κάθε ενέργεια για την εκτέλεση της σύμβασης ή εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας (δ/ντος συμβούλου) προς τρίτο φυσικό πρόσωπο, θεωρημένη από δημόσια αρχή.
Ο.Ε. – Ε.ΕΕπικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού, όπως δημοσιεύθηκε στο Πρωτοδικείο κατά την υπογραφή της Σύμβασης Φυσικού Αερίου.
Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι δεν υπάρχει μεταβολή του καταστατικού ή επικυρωμένο αντίγραφο αυτής εφόσον υπάρχει μεταβολή.